Zgłoszenie artykułu

1. Redakcja prosi o przesłanie jednego egzemplarza wydruku tekstu oraz jego wersji elektronicznej.
2. Do tekstu artykułu należy dołączyć: streszczenia w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe.
3. Należy dołączyć dane o autorze/autorach (nazwa i adres placówki naukowej, stanowisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu).
4. W przypadku dwóch lub więcej autorów konieczne jest wskazanie indywidualnego wkładu w powstanie pracy każdego z nich.
5. W przypadku finansowania badań, których efektem jest zgłaszana publikacja konieczne jest wskazanie źródeł finansowania.
6. Redakcja prosi o dołączenie oświadczenia następującej treści:

Niniejszym oświadczam, że jestem autorem/współautorem pracy zatytułowanej......................, tekst ten jest oryginalny, nie został dotąd opublikowany w żadnej formie, nie został złożony do druku w innej redakcji, nie występują zjawiska ghostwriting i guest authorship.

7. Redakcja prosi o dołączenie zgody następującej treści:

Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie w Czasopiśmie Prawno-Historycznym, zgłoszonego przeze mnie tekstu zatytułowanego.......................... wraz z pozostałymi elementami (streszczeniem, słowami kluczowymi, danymi o autorze), a także umieszczenie go w Repozytorium UAM oraz - w razie podjęcia przez redakcję decyzji o upowszechnianiu czasopisma w innych bazach indeksacyjnych – umieszczenie go również w tych bazach bez otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.