Wskazówki dla Autorów

Na łamach Czasopisma Prawno-Historycznego zamieszczane są rozprawy, prace drobne i materiały, artykuły recenzyjne i recenzje oraz materiały do kroniki środowiska historyczno-prawnego.

1. Teksty należy przesyłać w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej na adres redakcji:

2. Rozprawy oraz prace drobne i materiały powinny zawierać:

  • streszczenie w języku polskim (do 200 słów)
  • streszczenie w języku angielskim (do 200 słów)
  • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (nie więcej niż 5)

3. Do wszystkich przesłanych materiałów należy dołączyć:

  • podstawowe informacje o autorze
  • nazwę i adres macierzystej instytucji naukowej
  • adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

4. W przypadku opracowań zespołowych redakcja oczekuje informacji o indywidualnym wkładzie każdego z autorów.

5. W przypadku finansowania badań, których efektem jest proponowania publikacja, konieczne jest wskazanie na źródła finansowania, wkład instytucji naukowo-badawczej czy innych podmiotów (financial disclosure).

6. Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i redakcja będzie ujawniać wszelkie ich przypadki, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

7. Do tekstu należy dołączyć oświadczenie, że praca nie była wcześniej publikowana oraz została przesłana wyłącznie do redakcji Czasopisma Prawno-Historycznego.

8. Autorzy artykułów publikowanych w CPH wyrażają zgodę na jednoczesne ich udostępnianie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Repozytorium UAM (http://repozytorium.amu.edu.pl).

9. Publikacje w Czasopiśmie Prawno-Historycznym nie są płatne. 

10. Redakcja prosi o uwzględnienie następujących wymogów odnośnie do przesyłanych tekstów:

  • czcionka Times New Roman, rozmiar 12
  • odstęp między wierszami 1,5
  • numeracja stronic
  • przypisy dolne (czcionka Times New Roman, rozmiar 10, odstęp 1).