Tom LXV - zeszyt 2

Spis Treści:

Sześćdziesiąt pięć lat „Czasopisma Prawno-Historycznego” 13

I. ROZPRAWY

Marek Maciejewski, Zarys historii idei elitaryzmu. Od Platona do Czesława Znamierowskiego 17

An outline of the idea of political elitism from Plato to Czesław Znamierowski 53
Esąuisse de l’histoire des idées de l’élitisme de Platon à Czesław Znamierowski 54

Marta Baranowska, Marzenie o szczęściu, czyli idea prawa natury w filozofii Jana Jakuba Rousseau 55

Dreams of happiness - the idea of the law of nature in Rousseau’s philosophy 71
Rêveries du bonheur, soit le concept du droit naturel dans la philosophie de Jean Jacques Rousseau 71

Marcin Głuszak, Rezolucje interpretacyjne Rady Nieustającej 73

Interpretative resolutions of the Permanent Council 100
Résolutions d’interprétation du Conseil Permanent 100

Piotr Pomianowski, Z problematyki rozwodów w Księstwie Warszawskim 103

Divorce in the Duchy of Warsaw - selected issues 120
La problématique du divorce dans le Duché de Varsovie 121

Anna Stawarska-Rippel, Kontradyktoryjność i inkwizycyjność w europejskiej procedurze cywilnej XIX i XX wieku 123

Adversarial vs inquisitorial trial in the European civil procedure in the 19th and 20th century 143
Les principes du contradictoire et ceux d’inquisition dans la procédure civile européenne aux XIXe et XXe siècles 143

Grzegorz Smyk, Instrumentalizacja procesu legislacyjnego w carskiej Rosji i jej wpływ na specyfikę rosyjskiego systemu źródeł prawa 145

Challenges of identifying the sources of law in the legislation of the Russian Empire 163
Le problème des sources du droit dans la législation de l’Empire russe 164

II. PRACE DROBNE I MATERIAŁY

Renata Kamińska, Sprawowanie urzędów edyla plebejskiego i edyla kurulnego w republice i pryncypacie rzymskim 165

Jarosław Nikodem, Dwa świadectwa o wyprawie Iwana III na Nowogród w 1471 roku. Przyczynek do kształtowania się ideologii władzy monarszej 177

Tomasz Ambroziak, Rzeczpospolita w litewskich instrukcjach sejmikowych w latach 1587-1648. Próba analizy terminologicznej 191

Piotr Kitowski, Ordynacja sieroca królewskiego miasta Chojnice z 1727 roku 215

Martyna Racz-Suchecka, Niepoczytalny sprawca przestępstwa. Rozwój instytucji w prawie angielskim 229

Tomasz Grudziński, O działalności organów samorządu terytorialnego miasta Świdnicy w świetle ordynacji miejskich z lat 1815-1871 243

Arkadiusz Fastyn, Małżeństwo niechrześcijańskie i sektanckie w świetle prawa województw centralnych II Rzeczypospolitej 263

III. Z METODOLOGII HISTORII DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH

Krystyna Chojnicka - Michał Jaskólski, Kilka uwag na temat pojęcia rozwoju w myśli politycznej i prawnej 277

Zbigniew Rau, Filozoficzny anarchizm, czyli jak być dobrym obywatelem nieposłusznym państwu i prawu 297

Adam Czarnota, Republikańska koncepcja rządów prawa, czyli co historyk idei może dać filozofowi 317

IV. DEBIUTY

Jakub Stolarek, Testament ustny (testamentum nuncupativum) w wybranych komentarzach Bartolusa de Saxoferrato i Baldusa de Ubaldis 329

V. DYSCYPLINY HISTORYCZNOPRAWNE NA WYDZIAŁACH PRAWA I ADMINISTRACJI

Struktury - kadra - plany badań - dydaktyka (Małgorzata Materniak-Pawłowska) 343

VI. ARTYKUŁY RECENZYJNE

Tomasz Kucharski - Zbigniew Naworski, Kilka uwag o najnowszej ocenie Artykułów henrykowskich 409

VII. RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

Władysław Rozwadowski, Opera minora, t. 1-2, 2013 (Wojciech Dajczak) 437

Maciej Jońca, Prawo rzymskie. Marginalia, 2012 (Marek Kuryłowicz) 439

Aulus Gellius, Noctes Atticae 2,24. De vetere parsimonia; deque antiquis legibus sumptuariis - Aulus Gelliusz, Noce Attyckie 2,24. O dawnej oszczędności i o starożytnych ustawach dotyczących wydatków. Przekład: Aldona Rita Jurewicz, Maria Piechocka-Kłos. Wstęp: Maria Piechocka-Kłos. Komentarz: Aldona Rita Jurewicz, 2012 (Marek Kuryłowicz) 446

Wojciech Dajczak, The Nature of the Contract in Reasoning of Civilian Jurists, 2012 (Rafał Wojciechowski) 450

Marian Klementowski, Powszechna historia ustroju, 2012 (Adam Lityński) 454

Kościołowi mojemu... Wybór testamentów duchownych małopolskich z XVII w. Wydała s. Elżbieta Wróbel, 2010 (Łukasz Gołaszewski) 459

Andrzej Dziadzio, Cenzura prasy w Austrii 1862-1914, 2012 (Małgorzata Materniak-Pawłowska) 462

Michael G. Müller, Zrozumieć polską historię, 2012 (Henryk Olszewski) 464

Piotr Krzysztof Marszałek, Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej, 2011 (Dorota Malec) 466

Marek Mączyński, Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego dla zajętych obszarów polskich w latach 1939-1945, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa jako stolicy Generalnego Gubernatorstwa, 2012 (Adam Lityński) 471

Joanna Sondel-Cedarmas, Nacjonalizm włoski. Geneza i ewolucja doktryny politycznej (1896-1923), 2013 (Maria Zmierczak) 479

Pro memoria. Księga dla uczczenia pamięci Profesor Krystyny Kamińskiej, pod red. Andrzeja Gacy, 2013 (Małgorzata Materniak-Pawłowska) 483

VIII. IN MEMORIAM

Augustyn Wojciech Burkiewicz 1950-2013 (Tadeusz Maciejewski) 489

IX. KRONIKA

Ogólnopolska konferencja naukowa „Kodeks zobowiązań - historia i współczesność” (Mateusz Jerzy Nocuń) 491

Międzynarodowe Forum Młodych Historyków Prawa „Kobieta i mężczyzna w historii prawa” (Piotr Pomianowski) 493

Międzynarodowa konferencja „Konstytucje państw europejskich - historia i współczesność” (Tomasz Kowalczyk-Jacek Wojciechowski) 493

Habilitacja dra Przemysława Dąbrowskiego (Jacek Wałdoch) 494

Kolokwium habilitacyjne dra Marka Sobczyka (Ewa Gajda) 494

Obrony rozpraw doktorskich (Sebastian Stankiewicz, Tomasz Chłopecki, Jacek Wałdoch) 495

X. LISTY DO REDAKCJI

List z 25 października 2013 roku (Adam Bosiacki) 497