Tom LXV - zeszyt 1

Spis Treści:

I. ROZPRAWY

Bożena Prochwicz-Studnicka, Usul al-fiqh. Czym są klasyczne sunnickie „korzenie/podstawy wiedzy o prawie”? 11

Usul al.-fiqh. What are the classical sunni “roots/foundations of the knowledge of divine law”? 49
Usul al-fiqh. »Les raciness/fondations classiques sunnites des connaissances du droit« que sont - elles? 50

Sławomir P. Kursa, Repudium i jego skutki prawne w Nowelach Justyniana 53

Repudium and its legal effects in Justinian’s Novels 72
Repudium et ses effets juridiques dans les Novelles de Justinien 73

Iwona Barwicka-Tylek, Trzy razy res publica: Thomas Smith, Gasparo Contarini i Wawrzyniec Goślicki 75

Three times res publica: Thomas Smith, Gasparo Contarini and Wawrzyniec Goślicki 102
Trois fois la res publica: Thomas Smith, Gasparo Contarini, Wawrzyniec Goślicki 103

Dariusz Felcenloben, Rejestry nieruchomości w dawnej Polsce 105

Property records in Older Poland 119
Les registres immobiliers dans l’ancienne Pologne 119

Natalia Królikowska, Praworządny jak Tatarzyn? Stosunki prawne w Chanacie Krymskim na podstawie miejscowych ksiąg sądowych z XVII wieku 121

Law-abiding as a Tatar? Legal relations in the Crimean Khanate as seen in 17th century court registers 141
Respecter les lois comme un Tatar? Les rapports juridiques dans le Khanat de Crimée sur la base des registres des tribunaux locaux du XVIIe siècle 142

Artur Walden, Marszałkowie świeccy Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1633-1648 143

Temporal Marshals of the High Tribunal of the Grand Duchy of Lithuania during the reign of Władysław IV Wasa, 1633-1648 172
Les maréchaux laiques du Tribunal Général du Grand-Duché de Lituanie sous le règne de Ladislas IV Waza, 1633-1648 172

Karol Łopatecki, Najstarsze północnoamerykańskie artykuły wojskowe 175

The earliest North American military articles. Description and circumstances of adoption 200
Les plus anciens articles militaires nord-americans. Circonstances de leur promulgation et leur caractéristique 201

Jan Sowa, „W czym vertitur powaga moja hetmańska...”. Organizacja i procedura sądu hetmańskiego w Koronie w latach 1683-1699 203

“On which my hetman’s authority vertitur...”. Organisation and procedure of the Hetman’s Court in the Polish Crown, 1683-1699 226
»En quoi ma légitimité hetmanienne vertitur...« L’organisation et la procédure du tribunal hetmanien de la Couronne, 1683-1699 227

Arkadiusz Fastyn, Zawarcie małżeństwa mieszanego wyznaniowo według prawa małżeńskiego z 1836 roku 229

Conclusion of inter-denominational marriage under Marital Law of 1836 246
Conclusion d’un mariage mixte interconfessionnel selon le droit des regimés matrimoniaux de 1836 246

Marek Maciejewski, Prawne aspekty położenia mniejszości narodowych na Górnym Śląsku w latach 1918-1939 249

Legal aspects of the situation of ethnic minorities in Upper Silesia in 1918-1939 268
Les aspects juridiques de la situation des minorités nationales en Haute Silésie, 1918-1939 268

Małgorzata Materniak-Pawłowska, Instytucja sędziego śledczego w II Rzeczypospolitej 271

The institution of an investigating judge in Poland in the inter-war period (1918-1939) 293
Institution du juge d’instruction en Pologne pendant l’entre-deux-guerres 294

II. PRACE DROBNE I MATERIAŁY

Wioletta Zawitkowska, O nadaniu prawa miejskiego dla Rzeszowa raz jeszcze 295

Michał Uruszczak, Zamek w Łańcucie - ogniwo systemu obrony południowo-wschodnich granic Polski w XVI i XVII wieku 301

Mirosław Romański, O sabotażu i dywersji w świetle polskiego ustawodawstwa po 1944 roku 311

Lech Mażewski, Próba ratowania Królestwa Polskiego. O prawnopolitycznych aspektach negocjacji polsko-rosyjskich we wrześniu 1831 roku 327

Michał Pietrzak, Morderstwo w Zachęcie 341

III. Z DZIEJÓW NAUKI HISTORII PRAWA - FROM THE SCIENCE OF THE HISTORY OF LAW - SCIENCE JURIDIQUE: LE HISTOIRE DE LA RECHERCHE

Wojciech Góralski, Kardynał Aleksander Kakowski i jego List pasterski z 30 maja 1936 roku. W 100. rocznicę objęcia rządów w archidiecezji warszawskiej i w 75. rocznicę śmierci 351

Roman Sobotka, O mediewistycznej twórczości Juliusza Bardacha 363

Marek Maciejewski, Wspomnienie o Profesorze Karolu Joncy 383

IV. ODNOWIENIE DOKTORATU PROFESORA JÓZEFA MÉLÈZE-MODRZEJEWSKIEGO

Jakub Urbanik, Odnowienie doktoratu Profesora 395
Józef Mélèze-Modrzejewski, „Pochwała papirologii” 399
Appendix 405

V. POLEMIKA

Jan Rudnicki, Rzymska dyktatura a historia jej oddziaływania. W odpowiedzi Profesorowi Adamowi Ziółkowskiemu 407

VI. DEBIUTY

Anna Ceglarska, Polibiusz - zapomniany następca Platona 413

Katarzyna Krzysztofek, Sodalicja Mariańska Akademików w Krakowie w latach 1891-1953 423

Szymon Paciorkowski, Bezwzględne przesłanki rozwiązania małżeństwa w BGB w świetle spraw rozwodowych zakończonych oddaleniem pozwu przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w latach 1928-1939 443

Andrzej Szymczak, O systemie ochrony informacji niejawnych w Polsce w latach 1918-2011 467

VII. ARTYKUŁY RECENZYJNE

Piotr Fiedorczyk, O prawie i doktrynach politycznoprawnych Związku Radzieckiego 503

VIII. RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

Robert Kołodziej, Michał Zwierzykowski, Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej, 2012 (Henryk Olszewski) 513

Vertragstypen in Europa. Historische Entwicklung und europäische Perspektiven, 2011 (Wojciech Dajczak) 516

Krystyna Kamińska, Andrzej Gaca, Historia powszechna ustrojów państwowych, 2011 (Małgorzata Materniak-Pawłowska) 520

Testamente aus der Habsburgermonarchie. Alltagskultur, Recht, Überlieferung. Hrsg. Thomas Olechowski, Christoph Schmetterer, 2011 (Andrzej Gulczyński) 522

Katarzyna Maćkowska, Początki amerykańskiej administracji lokalnej (od założenia kolonii do 1787 roku, 2012 (Ryszard M. Małajny) 525

Rechtsprechung in Osteuropa. Studien zum 19. und frühen 20. Jahrhundert, 2012 (Małgorzata Materniak-Pawłowska) 530

Karl Schlögel, Terror i marzenie. Moskwa 1937, 2012 (Henryk Olszewski) 532

Polskie interpretacje totalitaryzmu i autorytaryzmu, red. Marek Maciejewski, Maciej Marszał, 2011 (Mikołaj Tyrchan) 535

„Dług śmiertelności wypłacić potrzeba”. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII-XVIII wieku, opr. Ewa Danowska, 2011 (Łukasz Gołaszewski) 544

IX. IN MEMORIAM

Zbigniew Radwański 1924-2012 (Henryk Olszewski) 547

X. KRONIKA

Jubileusz sześćdziesięciolecia Instytutu Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (Piotr Pomianowski) 553

Międzynarodowa Nagroda Naukowa im. Juliusza Bardacha (Wanda Sudnik-Bardach) 556

Odnowienie doktoratu Profesora Marka Waldenberga (Barbara Stoczewska) 557

Jubileusz Profesora Jerzego Malca (Andrzej Dziadzio) 560

X Zjazd historyków doktryn politycznych i prawnych w Szklarskiej Porębie (Łukasz Szymański) 562

Kolokwium habilitacyjne dr Marzeny Paszkowskiej (Andrzej Bielecki) 566

Kolokwium habilitacyjne dra Jana Majchrowskiego (Anna Rossmanith) 567

Kolokwium habilitacyjne dra Marka Krzymkowskiego (Maksymilian Stanulewicz) 567

Obrona pracy doktorskiej mgra Mikołaja Tarkowskiego (Jacek Wałdoch) 568

XI. LISTY DO REDAKCJI

O złym uprawianiu krytyki (Adam Lityński) 569