Tom LXII - Zeszyt 1

Spis Treści:

Profesor Michał Pietrzak (Hubert Izdebski). 11

I. ROZPRAWY - PAPERS - ARTICLES

Wacław Uruszczak, Następstwo tronu w Księstwie Krakowsko-Sandomierskim i Królestwie Polskim (1180-1370). 15

Succession to the throne in the Kraków-Sandomierz Duchy and the Kingdom of Poland (1180-1370). 35
La succession au trône dans le principauté de Cracovie et de Sandomierz et dans le Royaume de Pologne (1180-1370). 35

Dorota Pietrzyk-Reeves, O pojęciu „Rzeczpospolita” (res publica) w polskiej myśli politycznej XVI wieku. 37

On the concept of ‘Rzeczpospolita ’ (res publica) in Polish political thought of the six-teenth century. 64
De la notion de la républiąue (res publica) dans la pensée politiąue polonaise au XVIe siécle. 64

Marcin Kwiecień, Toskańskie reformy kościelne na synodzie w Pistoi w 1786 roku. 65

Tuscan church systems at the Synod of Pistoa in 1786. 96
Les réformes de l 'Eglise au concile de Pistoa de l’an 1786 dans la Toscane. 96

Tadeusz J. Zieliński, Pozycja prawna państwowego Kościoła Szkocji. 97

Legal  status of the Established Church of Scotland. 110
Le statut légal de l'Eglise d 'Ecosse. 110

Arkadiusz Fastyn, Jurysdykcja sądu konsystorskiego w świetle przepisów prawa małżeńskiego z 1836 roku. 111

Jurisdiction of the Consistory in the light of matrimonial law of 1836. 133
La juridiction du tribunal consistorial selon la loi de mariage de 1836. 133

Tomasz Demidowicz, Statut Organiczny Królestwa Polskiego w latach 1832-1856. 135

Organic Statute of the Kingdom of Poland, 1832-1856. 166
Le Statut Organiąue du Royaume de Pologne de l’an 1832 jusąu’au 1856. 166

Michał Bożek, Koncepcje ustrojowe niemieckiej chadecji w latach 1945-1948. 169

The political concept of the German Christian Democracy Union between 1945-1948. 202
Conceptions constitutionelles des chretiennes-democrates allemands dans les années 1945-1948. 202

Paweł Kacprzak, Polskie władze administracyjne w procesie wysiedlania ludności nie¬mieckiej w latach 1945-1949               205

Polish administrative authorities in the process of the displacement of Germans between 1945 and 1949. 222
Les autorités administratives polonaises dans le processus de la déportation de la population allemande dans les années 1945-1949. 222

Lech Mażewski, Dyskusja na temat reformy ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1956-1957. 225

The debate on the reform of the political system of the Polish People’s  Republic in 1956-1957. 243
La discussion sur le théme de la réforme de la constitution de la Républiąue Populaire de Pologne dans les années 1956-1957. 243

II. PRACE DROBNE I MATERIAŁY - MISCELLANEA - MISCELLES

Dominika Burdzy, Perypetie małżeńskie notariusza sandomierskiego Jana Petrowicza. Przyczynek do jurysdykcji w sprawach małżeńskich w XVI wieku. 245

Andrzej Madeja, Tomasza Hobbesa koncepcja suwerenności (Z diabłem sprawa czy rząd obywatelski). 281
Łukasz Machaj, Amerykańska ustawa o działalności wywrotowej z 1798 roku a wolność słowa. 303

Aleksander Maziarz, O ustawodawstwie antymonopolowym w Polsce w latach 1918-1939. 315

Igor Zachariasz, Planowanie zabudowy miast w latach 1928-1939. Aspekty prawne. 323

Elżbieta Darmorost-Sierocińska, Kodyfikacja prawa karnego w 1932 roku a kształ¬towanie się polskiej myśli prawniczej. 345

III. ROZMOWY W REDAKCJI - CONVERSATIONS IN THE EDITORIAL OFFICE - CONVERSATION DANS LA REDACTION

Z Profesorem Witoldem Wołodkiewiczem rozmawia Wojciech Dajczak. 371

IV. PRZEGLĄDY - GENERAL VIEWS - REVUES

Henryk Olszewski, Czas podsumowań w niemieckiej nauce historii. W związku z książ¬kami: 150 Jahre Geschichtsforschung im Spiegel der Historischen Zeitschrift, 2009 i 60 Jahre Institut fiir Zeitgeschichte Miinchen-Berlin, 2009. 383

V. ARTYKUŁY RECENZYJNE - CRITICAL REYIEWS - ARTICLES CRITIQUES

Przemysław Gawron, Adam Moniuszko, O Trybunale Koronnym w epoce Wazów. Uwagi na marginesie pracy Waldemara Bednaruka Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578-1794, 2008. 395

Wojciech Zalewski, Socjologia prawa karnego, której nie było. Uwagi wokół książki Profesora Stanisława Stommy, która nigdy się nie ukazała. 427

VI. RECENZJE I NOTY RECENZYJNE - RE VIEWS AND CRITICAL NOTES - COMPTES RENDUS ET NOTES CRITIQUES

Świadectwa epigraficzne. Historia starożytna w świetle inskrypcji. Redakcja naukowa John Bodel, przekład Anna Baziór. Do druku podał Leszek Mrozewicz, 2008 (Jacek W i e wiorowski). 437

Leksykon myślicieli politycznych i prawnych. Redakcja Elżbieta Kundera i Marek Maciejewski, 2009 (Dariusz Szpoper). 441

Jan Baszkiewicz, Państwo, rewolucja, kultura polityczna. Wstęp i przygotowanie do druku Henryk Olszewski, 2009 (Krystyna Chojnicka). 443

„Signa Iuris", Beiträge zur Rechtsikonographie, Rechtsarchäologie und rechtlichen Volks-kunde, 2008 (Andrzej Gulczyński). 448

Michał Wyszkowski, Ustrój polityczny Wielkopolski w latach 1138-1296, 2009 (Zbyszko Górczak). 453

Karol Ginter, Udział szlachty polskiej w pospolitym ruszeniu w XIV i XV wieku. Aspekty prawne i stan faktyczny, 2008 (Jacek Pielas). 457

Ulrike Müssig, Die europäische Verfassungsdiskussion des 18. Jahrhunderts, 2008 (Anna Tarnowska). 459

Daniel Beauvois, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914, 2005 (Jakub Brodacki). 465

Tomasz Tulejski, Konserwatyzm bez Boga. Dawida Hume’a wizja społeczeństwa, państwa i prawa, 2009 (Maria Zmierczak). 473

Tomasz J. Kotliński, Samorząd adwokacki w Drugiej Rzeczypospolitej, 2008 (Małgorzata Materniak-Pawłowska). 476

Adam Bosiacki, Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, 2006 (Jerzy W. Ochmański). 478

Andrzej Witkowski, Pełnomocnicy rządowi do spraw podatku gruntowego w Polsce (1947-1950), 2009 (Małgorzata E. Szymańska). 482

Dariusz Walencik, Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową, 2008 (Maksymilian Stanulewicz). 484

Zagraniczne peregrynacje i przyjaźnie naukowe polskich uczonych, 2008 (Henryk Olszewski). 491

Witold Stankowski, Szymon Wiesenthal. Biografia, 2009 (Marek Maciejewski). 492

Arkadiusz Ptak, Samorząd miejski Pleszewa w okresie międzywojennym (1919-1939), 2007 (Andrzej Gulczyński). 496

VII. IN MEMORIAM

Kazimierz Orzechowski 1923-2009 (Marian J. P t a k). 499

Mario Talamanca 1928-2009 (Witold Wołodkiewicz). 504

André Gouron 1931 -2009 (Wacław Uruszczak). 506

VIII. KRONIKA - CHRONICLE - CHRONIQUE

Profesor Janusz Małłek - doktor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Danuta Bogdan, Henryk Olszewski). 509

Jubileusz Profesora Michała Pietrzaka (Maksymilian Stanulewicz). 510

Jubileusz Profesora Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza (Małgorzata Kiwior-Filo). 511

XXXVII Niemiecki Zjazd Historyków Prawa w Pasawie (Andrzej Gulczyński). 511

Konferencja: „Katedra Prawa Rzymskiego w dziejach Wydziału Prawa i Administracji UMCS” oraz jubileusz Profesora Marka Kuryłowicza (Andrzej Chmiel). 514

Międzynarodowa konferencja: Ius mercatorum, lex mercatoria - z dziejów i współczesności prawa handlowego” (Maciej Mikuła). 516

Międzynarodowa konferencja: „Władza świecka i duchowna w przekazie ikonograficzno-prawnym” (Henryk Olszewski). 517

VIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych w Toruniu (Michał Urbańczyk). 518

Polsko-czeskie seminarium z prawa rzymskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim (Maciej Jońca). 520

Międzynarodowa konferencja: „Roman Law and Legal Knowledge” (Anna Plisecka). 521

Konferencja: „Kult panującego w starożytności. Historia starożytna w Polsce 1919-2009” (Jacek Wiewiorowski). 523

In artem redacta - nowa seria wydawnicza historyków prawa (Wojciech Dajczak). 525

Historia prawa na XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Olsztynie (Andrzej B. Zakrzewski). 225

Kolokwium habilitacyjne dra Roberta Gwiazdowskiego (Piotr Bielarczyk). 526

Kolokwium habilitacyjne dra Jarosława Reszczyńskiego (Marcin Kwiecień). 526

Kolokwium habilitacyjne dra Arkadego Rzegockiego (Jacek Malczewski). 527

Kolokwium habilitacyjne dr Izabeli Lewandowskiej-Malec (Zdzisław Zarzycki). 527

Kolokwium habilitacyjne dra Roberta Jastrzębskiego (Adam Moniuszko). 528

Obrony prac doktorskich (materiał zebrali: Anna Falkowska, Renata Wiaderna-Kuśnierz, Sławomir Kursa, Anna Pikulska-Radomska). 528

IX. BIBIOGRAFIA - BIBLIOGRAPHY - B1BLIOGRAPHIE

Materiały do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 2008. Pod redakcją Andrzeja B. Zakrzewskiego. Materiały zebrali: Marzenna Paszkowska, Roman S o botka, Maria Zabłocka, Andrzej B. Zakrzewski. 531